Sim phong thủy - Sim số đẹp viettel, Vina, Mobi giá gốcQUẺ KHÍ KINH DỊCH
Quẻ 42 |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì) Quẻ 42 |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì) Quẻ Phong Lôi Ích, đồ hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thứ 42 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) và Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風). Giải nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi
Xem tiếp
Quẻ 45 :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Quẻ 45 :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Quẻ Trạch Địa Tụy, đồ hình :::||: còn gọi là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ thứ 45 của Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地) và Ngoại quái là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Giải nghĩa: Tụ dã. Trưng tập. Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy. Long vân tế hội chi
Xem tiếp
Quẻ 23 :::::| Sơn Địa Bác (剝 bō) Quẻ Sơn Địa Bác đồ hình :::::| còn gọi là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ thứ 23 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Giải nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn
Xem tiếp
Quẻ 32 :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng) Quẻ Lôi Phong Hằng, đồ hình :|||:: còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷). Giải nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.
Xem tiếp
Quẻ 52 ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn) Quẻ Thuần Cấn, đồ hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) và Ngoại quái là (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Giải nghĩa: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.
Xem tiếp
Quẻ 41 ||:::| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Quẻ 41 ||:::| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Quẻ Sơn Trạch Tổn, đồ hình ||:::| còn gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ thứ 41 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Giải nghĩa: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại. Phòng nhân ám
Xem tiếp
Quẻ 22 |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Quẻ 22 |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |:|::| còn gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Giải nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh,
Xem tiếp
Quẻ 21 |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè) Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, đồ hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ thứ 21 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) và Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火). Giải nghĩa: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn
Xem tiếp
Quẻ 18 :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ) Quẻ Sơn Phong Cổ, đồ hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ thứ 18 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Giải nghĩa: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái
Xem tiếp
Quẻ 28 :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Quẻ Trạch Phong Đại Quá, đồ hình :||||: còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ thứ 28 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Giải nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi
Xem tiếp
Quẻ 01 |||||| Thuần Càn (乾 qián) Quẻ 01 |||||| Thuần Càn (乾 qián) Quẻ Thuần Càn đồ hình |||||| còn gọi là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời là quẻ số 1 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天). Giải nghĩa: Kiện dã. Chính yếu. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên hanh lợi trinh chi tượng: tượng vạn vật có
Xem tiếp
Quẻ 12 :::||| Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Quẻ Thiên Địa Bĩ đồ hình :::||| còn gọi là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天). Giải nghĩa: Tắc dã. Gián cách. Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ tiếm
Xem tiếp
Quẻ 13 |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, đồ hình |:|||| còn gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天). Giải nghĩa: Thân dã. Thân thiện. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người. Hiệp lực đồng tâm chi tượng: tượng cùng
Xem tiếp
Quẻ 06 :|:||| Thiên Thủy Tụng (訟 sòng) Quẻ Thiên Thủy Tụng đồ hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng còn gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ thứ 06 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天). Giải nghĩa: Luận dã. Bất hòa. Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận. Đại tiểu bất hòa chi tượng: tượng lớn nhỏ
Xem tiếp
Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Quẻ Trạch Sơn Hàm, đồ hình ::|||: còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thứ 31 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) và Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Giải nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động. Nam nữ giao cảm chi tượng:
Xem tiếp


Bài viết nhiều người đọc
Cung cấp mã Reset các loại điện thoại, khắc phục lỗi Cung cấp mã Reset các loại điện thoại, khắc phục lỗi

Sim Số Đẹp trả sau Mạng Mobifone Sim Số Đẹp trả sau Mạng Mobifone

Tản mạn xung quanh Từ khóa Sim Số Đẹp Tản mạn xung quanh Từ khóa Sim Số Đẹp

Cách ứng tiền, bắn tiền vietnamobile - Cú pháp chuyển tiền vietnamobile Cách ứng tiền, bắn tiền vietnamobile - Cú pháp chuyển tiền vietnamobile

Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Mobifone Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Mobifone

Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Vinaphone Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Vinaphone

Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Viettel Cú pháp gửi yêu cầu gọi lại cho thuê bao Viettel

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu chuyển tiền cho thuê bao Viettel Hướng dẫn lấy lại mật khẩu chuyển tiền cho thuê bao Viettel

Danh sách đầu số điện thoại các mạng Việt Nam 2015 Danh sách đầu số điện thoại các mạng Việt Nam 2015

Danh sách các đầu số Mobi - Nhà mạng Mobifone cung cấp Danh sách các đầu số Mobi - Nhà mạng Mobifone cung cấp

Danh sách các đầu số Vinaphone - Nhà mạng Vinaphone cung cấp Danh sách các đầu số Vinaphone - Nhà mạng Vinaphone cung cấp

Danh sách các đầu số Vietnamobile - Tổng đài Vietnamobile Danh sách các đầu số Vietnamobile - Tổng đài Vietnamobile

Danh sách các đầu số nhà mạng Gmobile Danh sách các đầu số nhà mạng Gmobile

Danh sách các đầu số Sphone - Mạng Sphone Danh sách các đầu số Sphone - Mạng Sphone

Cách ứng tiền, bắn tiền vina - Cú pháp chuyển tiền vinaphone Cách ứng tiền, bắn tiền vina - Cú pháp chuyển tiền vinaphone

Cách ứng tiền, bắn tiền mobi - Cú pháp chuyển tiền mobifone Cách ứng tiền, bắn tiền mobi - Cú pháp chuyển tiền mobifone

Cách ứng tiền, bắn tiền viettel - Cú pháp chuyển tiền viettel Cách ứng tiền, bắn tiền viettel - Cú pháp chuyển tiền viettel

Cách kiểm tra tài khoản sim Vinaphone trả trước, trả sau Cách kiểm tra tài khoản sim Vinaphone trả trước, trả sau

Cách chặn và hủy chặn cuộc gọi Vinaphone như thế nào? Cách chặn và hủy chặn cuộc gọi Vinaphone như thế nào?

Hướng dẫn đăng ký và hủy dịch vụ 3G của Vinaphone Hướng dẫn đăng ký và hủy dịch vụ 3G của Vinaphone

Cú pháp đăng ký gói cước SMS 100 Viettel Cú pháp đăng ký gói cước SMS 100 Viettel

Hướng dẫn đăng ký và hủy dịch vụ 3G của Viettel Hướng dẫn đăng ký và hủy dịch vụ 3G của Viettel

Lướt web thả ga với gói cước Mimax của Viettel Lướt web thả ga với gói cước Mimax của Viettel

Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi viettel Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi viettel

Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi Vinaphone Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi Vinaphone

Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi Mobifone Cú pháp đăng ký và hủy chặn cuộc gọi Mobifone

Dịch vụ ezCom là gì? Cước phí sử dụng dịch vụ EZCOM Vinaphone Dịch vụ ezCom là gì? Cước phí sử dụng dịch vụ EZCOM Vinaphone

Các điểm giao dịch của Vinaphone tại Hà Nội, tp.hcm Các điểm giao dịch của Vinaphone tại Hà Nội, tp.hcm

Điểm giao dịch của Mobifone tại Hà Nội, tp.hcm Điểm giao dịch của Mobifone tại Hà Nội, tp.hcm

Các điểm giao dịch của Viettel tại Hà nội, tp.hcm Các điểm giao dịch của Viettel tại Hà nội, tp.hcm

Các điểm giao dịch của Viettel tại TP. Hồ chí minh Các điểm giao dịch của Viettel tại TP. Hồ chí minh

TÌM KIẾM nâng cao
Nhập ngày tháng năm sinh thân chủ
--
Nhập giờ sinh của thân chủ
Thân chủ là:
Lọc:
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC

096 là mạng gì

---o0o----
SIM HỢP NỮ MỆNH Kim

0971367988 | 6,8 triệu

xem phong thủy: 10/10
............
SIM HỢP MỆNH KIM
0971369788| 6,8 triệu

Xem phong thủy: 10/10

 


0961.633.688 | 7,9tr
------

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI

Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp Trước Tết Giáp Ngọ
----o0o----

Sim Số Đẹp 091
 
----o0o----
Đầu số Sim Số Đẹp Viettel
- Đầu số 096: 0961, 0966, 0969
- Đầu số 097: 0970, 0978, 0979
- Đầu số 098: 0980, 0988, 0989
- Đầu số 016: 0162 - 0163 - 0164
0165 - 0166 - 0167 - 0168 - 0169
-------------------
Đầu Sim Số đẹp Vinaphone 
- Đầu số 091: 0919, 0916, 0919
- Đầu số 094: 0944, 0948, 0949
- Đầu số 0123: 01233, 01234,...
- Đầu số 0124: 01243, 01244,...
- Đầu số 0125: 01255, 01256,...
- Đầu số 0127: 01277, 01279,...
- Đầu số 0129: 01299, 01298,...
-------------
Đầu Sim Số đẹp Mobifone 
- Đầu số 090: 0909, 0906, 0909
- Đầu số 093: 0933, 0938, 0939
- Đầu số 0120: 01203, 01200,...
- Đầu số 0121: 01212, 01214,...
- Đầu số 0122: 01222, 01226,...
- Đầu số 0126: 01268, 01269,...
- Đầu số 0128: 01289, 01288,...
-------------
Sim Số Đẹp Viettel
0971.38.79.68 |  6,8 triệu
Sim hợp Nam - Nữ mạng Kim
Xem Phong Thủy: 10/10
---------------
Sim Viettel Tam Hoa giá Rẻ 
-------------------

Sim Số Đẹp Viettel
0963.654.654 | 6,5 triệu
Sim hợp mệnh thủy, Nữ giới
Xem Phong Thủy: 8/10
-------------------
Sim Viettel Số Đẹp
0971.38.79.86 | 6,3 triệu
Sim hợp mệnh Thủy, Nam - Nữ giới
Xem Phong Thủy: 10/10
-------------------
Sim mobile Số Đẹp
09096115891,55 triệu
Sim hợp mệnh Thổ, Nữ giới
Xem Phong Thủy: 9/10
-------------------
Sim Viettel Số Đẹp
0981.579.568| 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Kiim, Nam -  Nữ giới
Xem Phong Thủy: 10/10
-------------------
Sim Viettel số đẹp

0981.579.586 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Kim, Nam - Nữ giới
Gọi 10 phút miễn phí
Xem Phong Thủy: 10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Vinaphone
09066931231,25 triệu
Sim hợp mệnh hỏa, Nữ giới
Xem Phong Thủy9,5/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
0968.40.8833 | 1,8 triệu
Sim hợp Nam mệnh Thủy
Xem Phong Thủy10/10
-----------------
Sim Số Đẹp Vinaphone
0981.681.186 | 13.500.000 đ
Sim hợp mệnh Mộc, Nam, Nữ giới
Xem Phong Thủy: 10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
09.64.65.68.69 | 6,5 triệu
Sim hợp Nam, Nữ mệnh Thủy
Xem Phong Thủy: 9.5/10
-----------------
Sim Số Đẹp Viettel
0964.685.686 | 3,5 triệu
Sim hợp mệnh Kim, Nữ giới
Xem Phong Thủy9,5/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
0961.633.668 | 5,8 triệu
Sim hợp mệnh thủy, Nữ hoặc Nam giới
Xem Phong Thủy: 10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
0961.63.36.86 | 4,5 triệu
Sim hợp Nam, nữ mạng thủy
Xem Phong Thủy10/10
---------------
Sim Số Đẹp Vinaphone 
094.350.8181 | 2,5 triệu
Sim hợp mệnh Kim, Nam giới
Xem Phong Thủy10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
0985.168.020 | 1,5 triệu
Sim hợp Nam mạng Kim
Xem Phong Thủy10/10

-------------------

Sim Viettel Số đẹp giá Rẻ 
0988.568.050 | 1,8 triệu
Sim hợp Nữ mệnh Thủy
Xem Phong Thủy10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel 
0976.223.809 | 1,2 triệu
Sim hợp mệnh Mộc, Nam giới
Xem Phong Thủy9,5/10
-------------------
Sim Số đẹp giá Rẻ VNP
0912.885.880 | 2,9 triệu
Sim hợp Nữ mệnh Thủy
Gọi 10 phút miễn phí
Xem Phong Thủy10/10
-------------------
Sim Số Đẹp Viettel
0985.368.179 | 2,2 triệu
Sim hợp Nam mạng Kim
Xem Phong Thủy9,5/10
---------------
Sim Số Đẹp Vinaphone
0911.798.798 | 25 triệu
Sim hợp Nam mệnh Kim
Xem Phong Thủy: 8,5/10
-----------------
Sim Số Đẹp Viettel
0911.698.698 | 25 triệu
Sim hợp Nam mệnh Kim
Xem Phong Thủy10/10
-----------------
Sim Số Đẹp Viettel Tam Quý
0901.639.668 | 10,8 triệu
Sim hợp Nam  - nữ mệnh Kim
Xem Phong Thủy9,75/10
-------------------
Sim Viettel số đẹp
0916992886 | 5,8 triệu
Sim hợp Nam - nữ mạng Thủy
Xem Phong Thủy10/10
-----

 

Nhiều người quan tâm
Hướng dẫn cách chọn SIM PHONG THỦY và SIM SỐ ĐẸP Hướng dẫn cách chọn SIM PHONG THỦY và SIM SỐ ĐẸP

Sim Số Đẹp Giá Rẻ, Sim 090, Số Đẹp miễn phí tại Trung tâm Sim Số Đẹp Việt Nam Sim Số Đẹp Giá Rẻ, Sim 090, Số Đẹp miễn phí tại Trung tâm Sim Số Đẹp Việt Nam

Các điểm cấp lại Sim Số mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone tại Hà Nội Các điểm cấp lại Sim Số mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone tại Hà Nội

Chuyển cuộc gọi - Call Forward Chuyển cuộc gọi - Call Forward

Lưu ý khi mua Sim Phong Thủy Lưu ý khi mua Sim Phong Thủy

Sim Cam Kết, Số đẹp Cam Kết, Sim Viettel Cam kết Sim Cam Kết, Số đẹp Cam Kết, Sim Viettel Cam kết

Sim Số Đẹp ở Hà Nội Sim Số Đẹp ở Hà Nội

Sim Độc, Sim đẹp độc đáo, Sim Số 0923456789 Sim Độc, Sim đẹp độc đáo, Sim Số 0923456789

Sim So dep, Sim hop tuoi menh Tho theo Kinh Dich Sim So dep, Sim hop tuoi menh Tho theo Kinh Dich

Hướng dẫn Tìm Kiếm Sim Số Đẹp Hướng dẫn Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Sim Phong Thuy, Sim So Dep hop Tuoi, hop Menh giá Rẻ Sim Phong Thuy, Sim So Dep hop Tuoi, hop Menh giá Rẻ

Sim Viettel, Gọi nội mạng cả ngày với 1000 đồng Sim Viettel, Gọi nội mạng cả ngày với 1000 đồng

Sim Số Đẹp Viettel miễn phí Sim Số Đẹp Viettel miễn phí

Sim Số Đẹp Giảm giá Đặc biệt chào 1000 năm Thăng Long Sim Số Đẹp Giảm giá Đặc biệt chào 1000 năm Thăng Long

Xem phong thủy sim điện thoại, xem số điện thoại tốt hay xấu Xem phong thủy sim điện thoại, xem số điện thoại tốt hay xấu

Xem bói sim phong thủy hợp tuổi ngày tháng năm sinh Xem bói sim phong thủy hợp tuổi ngày tháng năm sinh

Cách tìm sim phong thủy hợp với mệnh theo tuổi hay nhất Cách tìm sim phong thủy hợp với mệnh theo tuổi hay nhất

Tổng đài 1583 - Cách đăng ký, hủy gói Triệu phú may mắn 1583 Tổng đài 1583 - Cách đăng ký, hủy gói Triệu phú may mắn 1583

Tổng đài 1080 - Cách đăng ký, hủy gói Gia tài khổng lồ 1080 Tổng đài 1080 - Cách đăng ký, hủy gói Gia tài khổng lồ 1080

Cách cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho iPhone 4, 4s, 5, 5s Cách cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho iPhone 4, 4s, 5, 5s

Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại khác Viettel, Vina, Mobifone Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại khác Viettel, Vina, Mobifone

Cú pháp hủy chuyển cuộc gọi sang số máy khác Viettel, Vinaphone, Mobifone Cú pháp hủy chuyển cuộc gọi sang số máy khác Viettel, Vinaphone, Mobifone

Cước phí khi sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi VNPT, Viettel, Vina Cước phí khi sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi VNPT, Viettel, Vina

Bảng mã vùng điện thoại các tỉnh, thành tại Việt Nam Bảng mã vùng điện thoại các tỉnh, thành tại Việt Nam

Cách xóa nhạc chờ Viettel, nhạc chờ Vinaphone nhanh nhất Cách xóa nhạc chờ Viettel, nhạc chờ Vinaphone nhanh nhất

Hướng dẫn cách cài và đăng ký nhạc chờ Vinaphone nhanh nhất Hướng dẫn cách cài và đăng ký nhạc chờ Vinaphone nhanh nhất

Hướng dẫn cách cài và đăng ký nhạc chờ Viettel nhanh nhất Hướng dẫn cách cài và đăng ký nhạc chờ Viettel nhanh nhất

THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 989.212 sim

Đang online: 22 khách

Hôm nay :2020 Lượt truy cập

Tổng truy cập:3,595,878


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM
Sim So Dep loại VIP  |  Sim, So Dep, Sim Dep Lộc Phát  | Sim Số Đẹp giá Rẻ  |  Sim So Dep o Ha noi  |  sim so chon, sim ngay sinh  |  chon so dep, tra sim phong thuy  |  Sim hop tuoi mạng Thổ  |   Sim hop menh Hỏa  |  Sim Kinh Dich  |  Sim So Dep 090  |  Sim So Dep Viettel gia re  | cam kết giao sim bằng Uy tín
Địa chỉ giao dịch:
- Trụ sở: 382 Huỳnh Văn Bánh - P14 - Q Phú Nhuận -HCM
-
VPGD:
-
VPGD: , Tp HCM 382 Huỳnh Văn Bánh - P14 - Q Phú Nhuận - HCM
Website: SimPhongThuy.com.vn

  :
: -